YEREL Haber Girişi: 26.01.2020 - 18:16, Güncelleme: 07.12.2020 - 14:04

ANTEPE’nin Konyaaltı sahilinde ticari üniteleri kiralama hakkı yok!

 

ANTEPE’nin Konyaaltı sahilinde ticari üniteleri kiralama hakkı yok!

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Sayıştay raporunda; ANTEPE’nin ticari üniteleri alt kiracılara kiralama hakkı bulunmadığı tespit edildi.
haberimizvar.net-Sayıştay Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 denetim raporunu yayınladı. Raporda, Konyaaltı sahil projesi kapsamında rayiç bedellerin tespiti yapılmadan kiraya verildiği yer aldı. Ayrıca raporda şu bilgilere yer verildi:  “Konyaaltı sahil projesinde yapı ve tesisleri yapan şirket ANTEPE’dir. Yüklenici kiracı şirket bir bütün halinde ticari üniteleri yapmamıştır. Bu nedenle de yüklenici şirketin ticari üniteleri alt kiracılara kiralama hakkı bulunmamaktadır. Yapılan ihale şartnamesi ve sözleşmesi de protokole aykırıdır.” denildi. İŞTE RAPORDA YER ALAN BÖLÜM Sayıştay raporunda konuyla ilgili olarak tespitler “Konyaaltı sahil projesi kapsamında yer alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesi işi ihale sürecinde meydana gelen hukuka aykırılıklar” başlığıyla şu kelide yer aldı:  “Konyaaltı sahil projesi kapsamında yer alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesi ihalesinde ve ihale sürecinden sonra yapılan uygulamalarda üç hususta hukuka aykırı işlem tesis edilmiştir. Konyaaltı sahil projesi, beachpark ve Akdeniz Bulvarı’nı kapsayan içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara sahip olduğu, sahil şeridinin kıyı ve dolgu alanlarından oluşmasından dolayı devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerleri de içerisine alan geniş kapsamlı bir proje alanıdır. Projede yer alan altyapı ve üstyapı (çeşitli spor kompleksleri, otoparklar, yürüyüş yolları ve ticari üniteleri vs.) inşaları ihale yoluyla verilen ANTEPE (Belediye şirketi) tarafından yaklaşık 205.000.000.00 TL’ye yapılmıştır. Projedeki ticari üniteler, 33 adet büfe, 27 adet büfeye ait şezlong alanı,4 adet halka açık şezlong alanı,6 adet cafe,4 adet otopark alanı,41 adet dükkân,4 adet ofis ve 17 adet ücretsiz kullanılan wc’den oluşmaktadır. YAPILAN PROTOKOLLER Belediye bu proje kapsamındaki taşınmazların üzerine projede yer alan ticari üniteleri yapmak ve üniteler üzerinde tasarruf edebilme yetkisine sahip olmak (kiraya verebilmek ) amacıyla; Mülkiyeti Hazine’ye ait 1208 ve 1213 parselde bulunan taşınmazların ayrıca devletin hüküm ve tasarrufu altında olan dolgu ve kıyı şeridi üzerinde yer alan alanların kullanım iznini verecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Antalya Defterdarlığı/ Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü) ile Akdeniz Bulvarı’na yapılacak ticari üniteler için 11.10.2016 tarihinde 10 yıl geçerli protokol imzalamıştır. Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan dolgu ve kıyı şeridi üzerinde yer alan alanların kullanım iznini verecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Antalya Defterdarlığı/ Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü ) ile beachparka yapılacak ticari üniteler için 25.07.2016 tarihinde 10 yıl geçerli protokol imzalamıştır. Mülkiyeti Hazine’ye ait (hissesi olan) 3701 ada 2 parselde bulunan taşınmazda Hazine ve Maliye Bakanlığı (Antalya Defterdarlık Müdürlüğü) ile beachparka yapılacak ticari üniteler için 14.02.2017 tarihinde 30 yıl geçerli irtifak hakkı tesis etmiştir. Mülkiyeti Muratpaşa Vakfı’na ait (hissesi olan) 3701 ada 2 parselde bulunan taşınmazda beachparka yapılacak ticari üniteler için 15.02.2017 tarihinde 30 yıl geçerli irtifak hakkı tesis etmiştir. PROTOKOLLERE AYKIRI HUSUSLAR a) İhalenin hazine ile yapılan protokole aykırı hususlar içermesi Belediye 11.10.2016  ve 25.07.2016 tarihinde Hazine ile imzaladığı iki ayrı protokolün 7’nci maddenin 5’nci fıkrasının ç bendinde “ protokole konu alanların/ taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanmak/ işlettirilmek üzere adına sözleşme düzenlenen üçüncü kişi tarafından bizzat işletilmesinin zorunluğu olduğu ancak protokole konu alanların/ taşınmazların geri sahasında ve/veya yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan, yasal bir hakka istinaden fiilen kullanımında bulunan veya bakanlıkça Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanan ve/ veya irtifak hakkı tesis edilen/ kullanma izni verilen alanların/ taşınmazların bulunması, bunların protokole konu alanlar/ taşınmazlar ile plan ve proje bütünlüğü taşıyor olması, birlikte kullanılmasının zorunlu olduğunun tespit edilmesi ve proje kapsamındaki yapı, tesis ve düzenlemelerin üçüncü kişi tarafından yapılması durumunda; Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne plan ve proje kapsamında kalan yapı, tesis ve düzenlemelerin üçüncü kişi tarafından alt kiracıya/ kiracılara kiralanmasına / işlettirilmesine izin verilebilir” hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen protokolün tarafları; Antalya Defterdarlığı/  Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi olup, yine protokolde bahsedilen üçüncü kişi ise belediye tarafından ticari üniteleri ihale yoluyla kiraya verdiği şirkettir. İhale şartnamesinin “kiracının yükümlülükleri” başlıklı 33’ncü maddesinin 8’nci fıkrasında; “kiralamaya konu taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve alt kiracılık ilişkisi kurulması mümkündür. Ancak aldığı ihale konusu işi bir bütün olarak alt kiracıya veremez.” hükmü yer almaktadır. Kiracı olan şirket ile kiralayan Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında ihale sonucu yapılan kira sözleşmesinin 9’ncu maddesinin 5’nci fıkrasında “kiralamaya konu taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve alt kiracılık ilişkisi kurulması mümkündür. Ancak aldığı ihale konusu işi bir bütün olarak alt kiracıya veremez.” hükmü yer almaktadır. YER TESLİMİ EKSİKSİZ YAPILMIŞ AMA… Yapılan incelemede Konyaaltı sahil projesi kapsamındaki yapı, tesis ve düzenlemeler, Konyaaltı sahili müze ve olbia alanları kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi işi, Konyaaltı sahili Akdeniz Bulvarı kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi işi, Konyaaltı Doğu sahili kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi işi olmak üzere üç ayrı ihale kapsamında yüklenici olan Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş. (Belediye şirketi) tarafından yapılmıştır. Kiracı şirkete teslim edilen ticari ünitelerin (ANTEPE ve Emlak Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenerek imza altına alınan) yer teslim ve tutanakları incelendiğinde ticari ünite yapılarının eksiksiz, sağlam ve çalışır vaziyette teslim edildiği görülmüştür. Tutanakları her iki tarafta imzalamıştır. ANTEPE ÜZERİNDEN Hazine ile yapılan protokollerde “proje kapsamındaki yapı, tesis ve düzenlemelerin üçüncü kişi (kiralama ihalesini kazanan kiracı şirket) tarafından yapılması durumunda üçüncü kişi tarafından (Kiracı şirket) alt kiracıya/ kiracılara kiralanmasına/ işlettirilmesine izin verilebilir” denilmektedir. Mevcut durumda yapı ve tesisleri yapan şirket ANTEPE’dir. Yüklenici kiracı şirket yapı ve tesisleri yapmamıştır. Bu durumda kiracı olan yüklenici şirket, ticari üniteleri yapmadığı için alt kiracılara kiralayamaz. Ancak kiracı şirket, ihale kapsamında olan ticari ünitelerin tamamını alt kiracılara kiralamak suretiyle 11.100.471,90 TL gelir elde etmiştir. HUKUKA AYKIRI HÜKÜMLER Gerek ihale şartnamesinde gerekse ihale kapsamında yapılan sözleşmede alt kiracılara kiralayabilir hükmü protokollere aykırılık tesis ettiği için ihale şartnamesi ve sözleşmede hukuka aykırı hükümler içermektedir. Bu nedenle belediye ve kiracı Şirket’in ihaleyi karşılıklı feshetmesi ve alt kiracılara verilen ticari ünitelerin tamamının boşaltılarak kiracı şirket ile yaptıkları kira sözleşmelerinin feshedilmesi gerektiği düşünülmektedir. KİME SORULDU? b) İhaleye esas alınan “tahmin edilen bedelin” mevzuata uygun olarak belirlenmemesi 2886 sayılı Kanun’un “Tahmin edilen bedelin tespiti” başlıklı 9’ncu maddesine göre; tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.” hükmü yer almaktadır. TAHMİNİ BEDEL TESPİTİ YAPILMAMIŞ Yapılan incelemede kiraya verilecek ticari ünitelerin tahmin edilen bedel tespiti için ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden vs. soruşturulmadığı hatta hiçbir yerden görüş alınmadığı, bedel tespit komisyonun kurulmadığı, denetçi isteği üzerine tutulan tutanakta Hazine’ye ödenecek olan kira bedelleri esas alınarak bir tahmin edilen bedel bulunulduğu tespit edilmiştir. Arazi halinde bulunan ve üzerinde hiçbir yapı, tesis vs. bulunmayan bir alanın, yaklaşık 205.000.000,00 TL altyapı ve üst yapı yatırımı yapıldıktan sonraki rayiç değerinin aynı olmayacağı, daha da değerleneceği aşikâr bir durumdur. BELEDİYENİN GELİRİNİN AZALMASINA NEDEN OLUNMUŞ Kaldı ki ticari üniteler Hazine’den kiralandığı dönemde de henüz yapılmamıştır. Bu şekilde bir tahmini bedel hesaplama şekli 2886 sayılı kanunun 9’ncu maddesine aykırılık teşkil etmekle birlikte tahmin edilen bedelin yanlış belirlenmesine dolayısıyla rayiç bedeli üzerinden (gerçek değeri) kiraya verilmeyerek belediyenin gelirinin azalmasına neden olunmaktadır. 17,18,19,20’NOLU BÜFELERİN ÖNÜ KİRALANMIŞ c) İhale kapsamında olmayan halka açık şezlong ve şemsiye alanlarının hukuka aykırı olarak kiraya verilmesi Konyaaltı sahil projesi kapsamında yer alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesi ihalesinde kapsamında yer almayan 4 adet halka açık şezlong alanı (Akdeniz Bulvarı’nda bulunan 17,18,19,20’nolu büfelerin önü) hukuka aykırı olarak kiracı şirket tarafından belediyenin bilgisi dahilinde alt kiracılara kiralanmıştır. HALKA AİT ALANLAR KULLANILMIŞ 11.10.2016 tarihinde Akdeniz Bulvarı’ndaki devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı ile dolgu alanlarının kullanımı için Hazine ve belediye arasında yapılan protokolde 4 alanın halka açık tutulacağı belirtilmiştir. Belediye protokole uygun olarak 4 alanı (Belediye tarafından 29.03.2018 tarihinde yapılan kiralama ihalesine ait vaziyet planında 17-18-19-20 nolu büfelerin şezlong ve şemsiye alanı kiralama kapsamında değildir. İhale sırasındaki büfe numaraları 7-8-9-10) ihale kapsamı dışında bırakmıştır. Ancak kiracı şirketin dosyadaki dilekçesinde, Konyaaltı sahil projesinin gezilmesi sırasında genel sekreter ve daire başkanlarıyla bu alanların da alt kiracılara verilmesi konusunda sözlü olarak anlaştıklarını hatırlatmış ve buna istinaden bu alanları kiraya vereceğini belediyeye bildirmiştir. ŞİKAYETLER SÜMENALTI EDİLMİŞ Belediye dilekçeye resmi olarak cevap vermemekle beraber hazineye protokolün avan proje kapsamında yenilenmesi hususunda yazdığı resmi yazıda bu alanları alt kiracılara verilmiş şekilde göstermiş ve bu şekilde güncellenme yapılmasını istemiştir. Kiracı şirketin alt kiracılarla 17,18,19,20 nolu büfe için yaptığı sözleşmeler incelendiğinde bu alanların kiraya verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca alt kiracı sözleşmeleri belediyeye gönderilmekte ve sözleşmelerin içeriğinden ilgililerin haberi olmaktadır. Kısaca susarak belediyenin bu duruma müsaade ettiği tespit edilmiştir. Belediyenin kendi hüküm ve tasarrufu altında bulunmayan halka ait kıyılardaki sahil alanlarını hukuka aykırı olarak üçüncü kişinin hak ve menfaati için işgal ettirdiği düşünülmektedir.” DETAYLAR İNCELENDİĞİNDE BELİRLENDİ Sonuç olarak, ihalenin Hazine ile yapılan protokole aykırı hususlar içermesi hususunda; kamu idaresi cevabında özetle, ihalenin hazine ile yapılan protokolle aykırı hususlar içermediğini, ticari ünitelerin ince işleri ve iç dekorasyonun yüklenici veya altkiracıları tarafından yapılabileceğini, bu hususun da protokolün ilgili maddesini kapsadığını ifade etmektedir. Ancak yapılan denetimde, kiracı şirkete teslim edilen ticari ünitelerin (ANTEPE ve Emlak Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenerek imza altına alınan) yer teslim tutanakları incelendiğinde ticari ünitelerin imalatlarının tamamlanarak eksiksiz, sağlam ve çalışır vaziyette teslim edildiği görülmüştür. Ayrıca ticari ünitelerin yerinde yapılan denetiminde, üniteler restoran, cafe vs. tarzında çeşitli işletmeler olarak kullanıldığı için alt kiracılar tarafından iç dekorasyonlarının yapıldığı tespit edilmiştir. DİKKAT ÇEKEN TESPİT Kaldı ki bulgumuzda hukuka aykırı olarak nitelendirdiğimiz husus bu konu değildir. Hazine ile yapılan protokollerde proje kapsamındaki yapı, tesis ve düzenlemelerin üçüncü kişi (Kiracı şirket) tarafından yapılması durumunda, alt kiracılara kiralanmasına izin verilmesidir. Protokolde yer alan bu husus yap-işlet-devret modelini öngörmektedir. Buradaki ticari ünitelerin yapılması işi sadece ince işçilikler ya da iç dekorasyondan ibaret değildir. Burada asıl olan ticari ünitelerin temelinin atılması, beton dökülmesi, duvarların örülmesi, çatının yapılması vs. tüm ünitenin yapılarak bir bütün halinde ortaya konulması durumudur. Kaba inşaat halinde veya ince işçilikleri yapılarak ANTEPE tarafından yükleniciye teslimi ise belediyenin tercih ettiği bir durumdur. Bu husus binanın ANTEPE tarafından yapılmış olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. İç dekorasyon ise üniteyi restoran, cafe, bisiklet kiralama yeri vs. işletecek olan alt kiracı tarafından ihtiyacına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca yüklenici şirketin ticari üniteler üzerinde yapım işi yaptığına dair herhangi bir belge de belediyede bulunmamaktadır. Mevcut durumda yapı ve tesisleri yapan şirket ANTEPE’dir. Yüklenici kiracı şirket bir bütün halinde ticari üniteleri yapmamıştır. Bu nedenle de yüklenici şirketin ticari üniteleri alt kiracılara kiralama hakkı bulunmamaktadır. Yapılan ihale şartnamesi ve sözleşmesi de protokole aykırıdır. KİRACI ŞİRKET YERİNE BELEDİYE YAPMIŞ Ayrıca Belediye 20.03.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan (Milli Emlak Müdürlüğü) aldığı görüş yazısında da ihalenin protokole aykırı hususlar içermediğini ifade etmektedir. Öncelikle bu görüş yazısı kaba inşaatları ANTEPE tarafından yapılan, yarım kalan natamam kısımlarının inşaatlarının kiracı şirketin yapmasının protokol kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir. Kiracı şirketin, ince işçilikler, iç dekorasyon veya kaba inşaatı yapamaz yönünde bir iddiamız bulunmamaktadır. İddiamız bu ticari ünitelerin kiracı şirket tarafından yapılmadığı yönündedir. HUKUKA UYGUN HALE GETİRİLMEK İSTENMİŞ Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü yer teslim tutanaklarında ticari ünitelerin imalatlarının tamamlanarak, sağlam ve çalışır vaziyette kiracı şirkete teslim ettiği görülmektedir. Yine belirtmek isteriz ki ister kaba inşaat olsun isterse iç dekorasyonu kiracı veya alt kiracı şirketler yapacak olsun bu durum ticari ünitelerin ANTEPE tarafından yapıldığı gerçeğini değiştirmeyecektir. Konyaaltı sahil projesi yapım ihalelerinde ANTEPE'nin hangi imalatları yaptığı, ticari üniteleri yapmak için ne kadar harcadığı ve bunları belediyeye ne kadar fatura ettiği kayıt altındadır. Kaldı ki Bakanlık tarafından alınan görüş yazıları herhangi bir yargı kurumu üzerinde bağlayıcı olmadığı gibi verilen görüş yazıları yapılan hukuka aykırı bir uygulamayı hukuka uygun hale getirmemektedir. RAYİÇ BEDEL DOĞRU DEĞİL İhaleye esas alınan “tahmin edilen bedelin” mevzuata uygun olarak belirlenmemesi hususunda; kamu idaresi cevabında özetle, tahmin edilen bedelin mevzuata uygun olarak belirlendiğini ve elde edeceği gelirlerden bahsetmektedir. Kiraya verilecek ticari ünitelerin tahmini bedeli ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden vs. soruşturulmadan, hatta hiçbir yerden görüş alınmadan, bedel tespit komisyonu kurulmadan, sadece hazineye ve ilgili kurumlara ödenecek olan kira bedelleri temel alınarak belirlenmiştir. Bu durum hem mevzuata aykırılık teşkil etmekte hem de rayiç değerin doğru belirlenmemesine de neden olmaktadır. BELEDİYE KENDİSİNE GÖRE KARAR ALMIŞ Belediye tarafından yapılan yatırımlar sadece kamunun kullanımına yönelik bedelsiz yatırımlar değildir. Belediye gelir elde amaçlı olarak ticari ünitelere de yatırım yapmıştır. Bu ticari üniteleri işletecek olanlar elbetteki altyapı yatırımlarından yararlanmaktadır. Sahilin yeniden düzenlenmesi yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, elektrik, sulama), peyzaj (meydan düzenlemeleri, oturma alanı, yürüyüş, bisiklet ve koşu parkuru, spor sahaları) yapımı sadece sahildeki ticari ünitelere değer katmamakta diğer özel kişiler tarafından işletilen ticari işletmelere ve hatta çevresinde bulunan konutlara da değer katmaktadır. Bu nedenle yapılan 205 milyon TL tutarındaki yatırım da diğer hususlarla birlikte rayiç bedelin belirlenmesinde esas alınacaktır. Yapılan yatırımın sahile, öncekine nazaran değer kattığı ortadadır. Konyaaltı sahilinde bulunan hiç bir yapı düzenlemeden önceki rayiç değerinde olmayacaktır. Belediye mevzuata aykırı davranmak suretiyle kendisine göre ticari ünitelere değer biçerek tahmini bedel tespiti yapmıştır. TAKİBE ALINDI İhale kapsamında olmayan halka açık şezlong ve şemsiye alanlarının hukuka aykırı olarak kiraya verilmesi hususunda; kamu idaresi cevabında özetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ile revize protokol ile 17,18,19,20 nolu büfelerin önündeki halka açık alanların 18,19,29,30 nolu büfeler önündeki alanlarla değiştirildiği, revize protokolün imzalanmasıyla birlikte kiracı şirkete gerekli uyarı ve ikazlar yapılarak revize protokol kapsamındaki 18-19-29-30 nolu büfe önündeki şemsiye ve şezlong alanlarını halkın ücretsiz olarak kullanması sağlanacağını belirtilmiştir. Takip eden denetim döneminde, yerinde denetim yapılarak 18-19-29-30 nolu büfe önündeki şemsiye ve şezlong alanlarının halkın ücretsiz olarak kullanımına açılıp açılmadığı izlenecektir.”  
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Sayıştay raporunda; ANTEPE’nin ticari üniteleri alt kiracılara kiralama hakkı bulunmadığı tespit edildi.

haberimizvar.net-Sayıştay Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 denetim raporunu yayınladı. Raporda, Konyaaltı sahil projesi kapsamında rayiç bedellerin tespiti yapılmadan kiraya verildiği yer aldı. Ayrıca raporda şu bilgilere yer verildi:  “Konyaaltı sahil projesinde yapı ve tesisleri yapan şirket ANTEPE’dir. Yüklenici kiracı şirket bir bütün halinde ticari üniteleri yapmamıştır. Bu nedenle de yüklenici şirketin ticari üniteleri alt kiracılara kiralama hakkı bulunmamaktadır. Yapılan ihale şartnamesi ve sözleşmesi de protokole aykırıdır.” denildi.

İŞTE RAPORDA YER ALAN BÖLÜM

Sayıştay raporunda konuyla ilgili olarak tespitler “Konyaaltı sahil projesi kapsamında yer alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesi işi ihale sürecinde meydana gelen hukuka aykırılıklar” başlığıyla şu kelide yer aldı:  “Konyaaltı sahil projesi kapsamında yer alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesi ihalesinde ve ihale sürecinden sonra yapılan uygulamalarda üç hususta hukuka aykırı işlem tesis edilmiştir. Konyaaltı sahil projesi, beachpark ve Akdeniz Bulvarı’nı kapsayan içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara sahip olduğu, sahil şeridinin kıyı ve dolgu alanlarından oluşmasından dolayı devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerleri de içerisine alan geniş kapsamlı bir proje alanıdır. Projede yer alan altyapı ve üstyapı (çeşitli spor kompleksleri, otoparklar, yürüyüş yolları ve ticari üniteleri vs.) inşaları ihale yoluyla verilen ANTEPE (Belediye şirketi) tarafından yaklaşık 205.000.000.00 TL’ye yapılmıştır. Projedeki ticari üniteler, 33 adet büfe, 27 adet büfeye ait şezlong alanı,4 adet halka açık şezlong alanı,6 adet cafe,4 adet otopark alanı,41 adet dükkân,4 adet ofis ve 17 adet ücretsiz kullanılan wc’den oluşmaktadır.

YAPILAN PROTOKOLLER

Belediye bu proje kapsamındaki taşınmazların üzerine projede yer alan ticari üniteleri yapmak ve üniteler üzerinde tasarruf edebilme yetkisine sahip olmak (kiraya verebilmek ) amacıyla;

Mülkiyeti Hazine’ye ait 1208 ve 1213 parselde bulunan taşınmazların ayrıca devletin hüküm ve tasarrufu altında olan dolgu ve kıyı şeridi üzerinde yer alan alanların kullanım iznini verecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Antalya Defterdarlığı/ Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü) ile Akdeniz Bulvarı’na yapılacak ticari üniteler için 11.10.2016 tarihinde 10 yıl geçerli protokol imzalamıştır.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan dolgu ve kıyı şeridi üzerinde yer alan alanların kullanım iznini verecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Antalya Defterdarlığı/ Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü ) ile beachparka yapılacak ticari üniteler için 25.07.2016 tarihinde 10 yıl geçerli protokol imzalamıştır.

Mülkiyeti Hazine’ye ait (hissesi olan) 3701 ada 2 parselde bulunan taşınmazda Hazine ve Maliye Bakanlığı (Antalya Defterdarlık Müdürlüğü) ile beachparka yapılacak ticari üniteler için 14.02.2017 tarihinde 30 yıl geçerli irtifak hakkı tesis etmiştir.

Mülkiyeti Muratpaşa Vakfı’na ait (hissesi olan) 3701 ada 2 parselde bulunan taşınmazda beachparka yapılacak ticari üniteler için 15.02.2017 tarihinde 30 yıl geçerli irtifak hakkı tesis etmiştir.

PROTOKOLLERE AYKIRI HUSUSLAR

a) İhalenin hazine ile yapılan protokole aykırı hususlar içermesi

Belediye 11.10.2016  ve 25.07.2016 tarihinde Hazine ile imzaladığı iki ayrı protokolün 7’nci maddenin 5’nci fıkrasının ç bendinde “ protokole konu alanların/ taşınmazların ve üzerindeki yapı, tesis ve düzenlemelerin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanmak/ işlettirilmek üzere adına sözleşme düzenlenen üçüncü kişi tarafından bizzat işletilmesinin zorunluğu olduğu ancak protokole konu alanların/ taşınmazların geri sahasında ve/veya yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan, yasal bir hakka istinaden fiilen kullanımında bulunan veya bakanlıkça Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kiralanan ve/ veya irtifak hakkı tesis edilen/ kullanma izni verilen alanların/ taşınmazların bulunması, bunların protokole konu alanlar/ taşınmazlar ile plan ve proje bütünlüğü taşıyor olması, birlikte kullanılmasının zorunlu olduğunun tespit edilmesi ve proje kapsamındaki yapı, tesis ve düzenlemelerin üçüncü kişi tarafından yapılması durumunda; Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne plan ve proje kapsamında kalan yapı, tesis ve düzenlemelerin üçüncü kişi tarafından alt kiracıya/ kiracılara kiralanmasına / işlettirilmesine izin verilebilir” hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen protokolün tarafları; Antalya Defterdarlığı/  Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi olup, yine protokolde bahsedilen üçüncü kişi ise belediye tarafından ticari üniteleri ihale yoluyla kiraya verdiği şirkettir.

İhale şartnamesinin “kiracının yükümlülükleri” başlıklı 33’ncü maddesinin 8’nci fıkrasında; “kiralamaya konu taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve alt kiracılık ilişkisi kurulması mümkündür. Ancak aldığı ihale konusu işi bir bütün olarak alt kiracıya veremez.” hükmü yer almaktadır. Kiracı olan şirket ile kiralayan Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında ihale sonucu yapılan kira sözleşmesinin 9’ncu maddesinin 5’nci fıkrasında “kiralamaya konu taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesi ve alt kiracılık ilişkisi kurulması mümkündür. Ancak aldığı ihale konusu işi bir bütün olarak alt kiracıya veremez.” hükmü yer almaktadır.

YER TESLİMİ EKSİKSİZ YAPILMIŞ AMA…

Yapılan incelemede Konyaaltı sahil projesi kapsamındaki yapı, tesis ve düzenlemeler, Konyaaltı sahili müze ve olbia alanları kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi işi, Konyaaltı sahili Akdeniz Bulvarı kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi işi, Konyaaltı Doğu sahili kentsel tasarım ve çevre düzenlemesi işi olmak üzere üç ayrı ihale kapsamında yüklenici olan Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş. (Belediye şirketi) tarafından yapılmıştır. Kiracı şirkete teslim edilen ticari ünitelerin (ANTEPE ve Emlak Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenerek imza altına alınan) yer teslim ve tutanakları incelendiğinde ticari ünite yapılarının eksiksiz, sağlam ve çalışır vaziyette teslim edildiği görülmüştür. Tutanakları her iki tarafta imzalamıştır.

ANTEPE ÜZERİNDEN

Hazine ile yapılan protokollerde “proje kapsamındaki yapı, tesis ve düzenlemelerin üçüncü kişi (kiralama ihalesini kazanan kiracı şirket) tarafından yapılması durumunda üçüncü kişi tarafından (Kiracı şirket) alt kiracıya/ kiracılara kiralanmasına/ işlettirilmesine izin verilebilir” denilmektedir. Mevcut durumda yapı ve tesisleri yapan şirket ANTEPE’dir. Yüklenici kiracı şirket yapı ve tesisleri yapmamıştır. Bu durumda kiracı olan yüklenici şirket, ticari üniteleri yapmadığı için alt kiracılara kiralayamaz. Ancak kiracı şirket, ihale kapsamında olan ticari ünitelerin tamamını alt kiracılara kiralamak suretiyle 11.100.471,90 TL gelir elde etmiştir.

HUKUKA AYKIRI HÜKÜMLER

Gerek ihale şartnamesinde gerekse ihale kapsamında yapılan sözleşmede alt kiracılara kiralayabilir hükmü protokollere aykırılık tesis ettiği için ihale şartnamesi ve sözleşmede hukuka aykırı hükümler içermektedir. Bu nedenle belediye ve kiracı Şirket’in ihaleyi karşılıklı feshetmesi ve alt kiracılara verilen ticari ünitelerin tamamının boşaltılarak kiracı şirket ile yaptıkları kira sözleşmelerinin feshedilmesi gerektiği düşünülmektedir.

KİME SORULDU?

b) İhaleye esas alınan “tahmin edilen bedelin” mevzuata uygun olarak belirlenmemesi 2886 sayılı Kanun’un “Tahmin edilen bedelin tespiti” başlıklı 9’ncu maddesine göre; tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.” hükmü yer almaktadır.

TAHMİNİ BEDEL TESPİTİ YAPILMAMIŞ

Yapılan incelemede kiraya verilecek ticari ünitelerin tahmin edilen bedel tespiti için ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden vs. soruşturulmadığı hatta hiçbir yerden görüş alınmadığı, bedel tespit komisyonun kurulmadığı, denetçi isteği üzerine tutulan tutanakta Hazine’ye ödenecek olan kira bedelleri esas alınarak bir tahmin edilen bedel bulunulduğu tespit edilmiştir. Arazi halinde bulunan ve üzerinde hiçbir yapı, tesis vs. bulunmayan bir alanın, yaklaşık 205.000.000,00 TL altyapı ve üst yapı yatırımı yapıldıktan sonraki rayiç değerinin aynı olmayacağı, daha da değerleneceği aşikâr bir durumdur.

BELEDİYENİN GELİRİNİN AZALMASINA NEDEN OLUNMUŞ

Kaldı ki ticari üniteler Hazine’den kiralandığı dönemde de henüz yapılmamıştır. Bu şekilde bir tahmini bedel hesaplama şekli 2886 sayılı kanunun 9’ncu maddesine aykırılık teşkil etmekle birlikte tahmin edilen bedelin yanlış belirlenmesine dolayısıyla rayiç bedeli üzerinden (gerçek değeri) kiraya verilmeyerek belediyenin gelirinin azalmasına neden olunmaktadır.

17,18,19,20’NOLU BÜFELERİN ÖNÜ KİRALANMIŞ

c) İhale kapsamında olmayan halka açık şezlong ve şemsiye alanlarının hukuka aykırı olarak kiraya verilmesi Konyaaltı sahil projesi kapsamında yer alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesi ihalesinde kapsamında yer almayan 4 adet halka açık şezlong alanı (Akdeniz Bulvarı’nda bulunan 17,18,19,20’nolu büfelerin önü) hukuka aykırı olarak kiracı şirket tarafından belediyenin bilgisi dahilinde alt kiracılara kiralanmıştır.

HALKA AİT ALANLAR KULLANILMIŞ

11.10.2016 tarihinde Akdeniz Bulvarı’ndaki devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı ile dolgu alanlarının kullanımı için Hazine ve belediye arasında yapılan protokolde 4 alanın halka açık tutulacağı belirtilmiştir. Belediye protokole uygun olarak 4 alanı (Belediye tarafından 29.03.2018 tarihinde yapılan kiralama ihalesine ait vaziyet planında 17-18-19-20 nolu büfelerin şezlong ve şemsiye alanı kiralama kapsamında değildir. İhale sırasındaki büfe numaraları 7-8-9-10) ihale kapsamı dışında bırakmıştır. Ancak kiracı şirketin dosyadaki dilekçesinde, Konyaaltı sahil projesinin gezilmesi sırasında genel sekreter ve daire başkanlarıyla bu alanların da alt kiracılara verilmesi konusunda sözlü olarak anlaştıklarını hatırlatmış ve buna istinaden bu alanları kiraya vereceğini belediyeye bildirmiştir.

ŞİKAYETLER SÜMENALTI EDİLMİŞ

Belediye dilekçeye resmi olarak cevap vermemekle beraber hazineye protokolün avan proje kapsamında yenilenmesi hususunda yazdığı resmi yazıda bu alanları alt kiracılara verilmiş şekilde göstermiş ve bu şekilde güncellenme yapılmasını istemiştir. Kiracı şirketin alt kiracılarla 17,18,19,20 nolu büfe için yaptığı sözleşmeler incelendiğinde bu alanların kiraya verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca alt kiracı sözleşmeleri belediyeye gönderilmekte ve sözleşmelerin içeriğinden ilgililerin haberi olmaktadır. Kısaca susarak belediyenin bu duruma müsaade ettiği tespit edilmiştir. Belediyenin kendi hüküm ve tasarrufu altında bulunmayan halka ait kıyılardaki sahil alanlarını hukuka aykırı olarak üçüncü kişinin hak ve menfaati için işgal ettirdiği düşünülmektedir.”

DETAYLAR İNCELENDİĞİNDE BELİRLENDİ

Sonuç olarak, ihalenin Hazine ile yapılan protokole aykırı hususlar içermesi hususunda; kamu idaresi cevabında özetle, ihalenin hazine ile yapılan protokolle aykırı hususlar içermediğini, ticari ünitelerin ince işleri ve iç dekorasyonun yüklenici veya altkiracıları tarafından yapılabileceğini, bu hususun da protokolün ilgili maddesini kapsadığını ifade etmektedir. Ancak yapılan denetimde, kiracı şirkete teslim edilen ticari ünitelerin (ANTEPE ve Emlak Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenerek imza altına alınan) yer teslim tutanakları incelendiğinde ticari ünitelerin imalatlarının tamamlanarak eksiksiz, sağlam ve çalışır vaziyette teslim edildiği görülmüştür. Ayrıca ticari ünitelerin yerinde yapılan denetiminde, üniteler restoran, cafe vs. tarzında çeşitli işletmeler olarak kullanıldığı için alt kiracılar tarafından iç dekorasyonlarının yapıldığı tespit edilmiştir.

DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Kaldı ki bulgumuzda hukuka aykırı olarak nitelendirdiğimiz husus bu konu değildir. Hazine ile yapılan protokollerde proje kapsamındaki yapı, tesis ve düzenlemelerin üçüncü kişi (Kiracı şirket) tarafından yapılması durumunda, alt kiracılara kiralanmasına izin verilmesidir. Protokolde yer alan bu husus yap-işlet-devret modelini öngörmektedir. Buradaki ticari ünitelerin yapılması işi sadece ince işçilikler ya da iç dekorasyondan ibaret değildir. Burada asıl olan ticari ünitelerin temelinin atılması, beton dökülmesi, duvarların örülmesi, çatının yapılması vs. tüm ünitenin yapılarak bir bütün halinde ortaya konulması durumudur. Kaba inşaat halinde veya ince işçilikleri yapılarak ANTEPE tarafından yükleniciye teslimi ise belediyenin tercih ettiği bir durumdur. Bu husus binanın ANTEPE tarafından yapılmış olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. İç dekorasyon ise üniteyi restoran, cafe, bisiklet kiralama yeri vs. işletecek olan alt kiracı tarafından ihtiyacına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca yüklenici şirketin ticari üniteler üzerinde yapım işi yaptığına dair herhangi bir belge de belediyede bulunmamaktadır. Mevcut durumda yapı ve tesisleri yapan şirket ANTEPE’dir. Yüklenici kiracı şirket bir bütün halinde ticari üniteleri yapmamıştır. Bu nedenle de yüklenici şirketin ticari üniteleri alt kiracılara kiralama hakkı bulunmamaktadır. Yapılan ihale şartnamesi ve sözleşmesi de protokole aykırıdır.

KİRACI ŞİRKET YERİNE BELEDİYE YAPMIŞ

Ayrıca Belediye 20.03.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan (Milli Emlak Müdürlüğü) aldığı görüş yazısında da ihalenin protokole aykırı hususlar içermediğini ifade etmektedir. Öncelikle bu görüş yazısı kaba inşaatları ANTEPE tarafından yapılan, yarım kalan natamam kısımlarının inşaatlarının kiracı şirketin yapmasının protokol kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir. Kiracı şirketin, ince işçilikler, iç dekorasyon veya kaba inşaatı yapamaz yönünde bir iddiamız bulunmamaktadır. İddiamız bu ticari ünitelerin kiracı şirket tarafından yapılmadığı yönündedir.

HUKUKA UYGUN HALE GETİRİLMEK İSTENMİŞ

Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü yer teslim tutanaklarında ticari ünitelerin imalatlarının tamamlanarak, sağlam ve çalışır vaziyette kiracı şirkete teslim ettiği görülmektedir. Yine belirtmek isteriz ki ister kaba inşaat olsun isterse iç dekorasyonu kiracı veya alt kiracı şirketler yapacak olsun bu durum ticari ünitelerin ANTEPE tarafından yapıldığı gerçeğini değiştirmeyecektir. Konyaaltı sahil projesi yapım ihalelerinde ANTEPE'nin hangi imalatları yaptığı, ticari üniteleri yapmak için ne kadar harcadığı ve bunları belediyeye ne kadar fatura ettiği kayıt altındadır. Kaldı ki Bakanlık tarafından alınan görüş yazıları herhangi bir yargı kurumu üzerinde bağlayıcı olmadığı gibi verilen görüş yazıları yapılan hukuka aykırı bir uygulamayı hukuka uygun hale getirmemektedir.

RAYİÇ BEDEL DOĞRU DEĞİL

İhaleye esas alınan “tahmin edilen bedelin” mevzuata uygun olarak belirlenmemesi hususunda; kamu idaresi cevabında özetle, tahmin edilen bedelin mevzuata uygun olarak belirlendiğini ve elde edeceği gelirlerden bahsetmektedir. Kiraya verilecek ticari ünitelerin tahmini bedeli ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden vs. soruşturulmadan, hatta hiçbir yerden görüş alınmadan, bedel tespit komisyonu kurulmadan, sadece hazineye ve ilgili kurumlara ödenecek olan kira bedelleri temel alınarak belirlenmiştir. Bu durum hem mevzuata aykırılık teşkil etmekte hem de rayiç değerin doğru belirlenmemesine de neden olmaktadır.

BELEDİYE KENDİSİNE GÖRE KARAR ALMIŞ

Belediye tarafından yapılan yatırımlar sadece kamunun kullanımına yönelik bedelsiz yatırımlar değildir. Belediye gelir elde amaçlı olarak ticari ünitelere de yatırım yapmıştır. Bu ticari üniteleri işletecek olanlar elbetteki altyapı yatırımlarından yararlanmaktadır. Sahilin yeniden düzenlenmesi yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, elektrik, sulama), peyzaj (meydan düzenlemeleri, oturma alanı, yürüyüş, bisiklet ve koşu parkuru, spor sahaları) yapımı sadece sahildeki ticari ünitelere değer katmamakta diğer özel kişiler tarafından işletilen ticari işletmelere ve hatta çevresinde bulunan konutlara da değer katmaktadır. Bu nedenle yapılan 205 milyon TL tutarındaki yatırım da diğer hususlarla birlikte rayiç bedelin belirlenmesinde esas alınacaktır. Yapılan yatırımın sahile, öncekine nazaran değer kattığı ortadadır. Konyaaltı sahilinde bulunan hiç bir yapı düzenlemeden önceki rayiç değerinde olmayacaktır. Belediye mevzuata aykırı davranmak suretiyle kendisine göre ticari ünitelere değer biçerek tahmini bedel tespiti yapmıştır.

TAKİBE ALINDI

İhale kapsamında olmayan halka açık şezlong ve şemsiye alanlarının hukuka aykırı olarak kiraya verilmesi hususunda; kamu idaresi cevabında özetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ile revize protokol ile 17,18,19,20 nolu büfelerin önündeki halka açık alanların 18,19,29,30 nolu büfeler önündeki alanlarla değiştirildiği, revize protokolün imzalanmasıyla birlikte kiracı şirkete gerekli uyarı ve ikazlar yapılarak revize protokol kapsamındaki 18-19-29-30 nolu büfe önündeki şemsiye ve şezlong alanlarını halkın ücretsiz olarak kullanması sağlanacağını belirtilmiştir. Takip eden denetim döneminde, yerinde denetim yapılarak 18-19-29-30 nolu büfe önündeki şemsiye ve şezlong alanlarının halkın ücretsiz olarak kullanımına açılıp açılmadığı izlenecektir.”  

detay alt
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.