Haber Girişi: 25.12.2019 - 16:33, Güncelleme: 07.12.2020 - 14:04

Kepez’den kat karşılığı arsa satışı

 

Kepez’den kat karşılığı arsa satışı

Kepez Belediyesi Gülveren Mahallesi’nde bulunan arsasını konut alanı inşaatı yapılması karşılığında satışa çıkardı.
haberimizvar.net-Kepez Belediyesi arsa satışı ile ilgili duyuru yaptı. Duyuruda; Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 27811 Ada 05 parselde bulunan ve belediyemizce uygulama projeleri hazırlanmış olan Konut alanı inşaatının yapılması karşılığı 27811 ada 08 parselin satışı yapılacaktır.” denildi.   İŞTE SATIŞ İLANI KONUT ALANI İNŞAATININ YAPILMASI KARŞILIĞI PARSEL SATIŞI YAPILACAKTIR Antalya Kepez Belediye Başkanlığından: Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca, Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 27811 Ada 05 Parselde Bulunan ve Belediyemizce Uygulama Projeleri Hazırlanmış Olan Konut Alanı İnşaatının Yapılması Karşılığı 27811 Ada 08 Parselin Satışı Yapılacaktır. Madde 1 – Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca; 12/12/2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiş olan Kepez Belediyesi mülkiyetinde olan Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında; 27811 ada 05 parselde bulunan ve Belediyemizce uygulama projeleri hazırlanmış olan konut alanı inşaatının yapılması karşılığı 27811 ada 08 parselin satışı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir. Madde 2 – KEPEZ BELEDİYESİ’ne ilişkin bilgiler 2.1. BELEDİYE’nin; a) Ünvanı/İlgili Birimi : Kentsel Tasarım Müdürlüğü b) Adresi : Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No:4 Kepez/Antalya c) Telefon numarası : (0242)3105858 (Dahili 1650) ç) Faks numarası : (0242)3391836 d) Elektronik posta adresi info@kepez-bld.gov.tr e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı : Burak GÜNAYDIN (Kentsel Tasarım Müdürü V.) Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 3.1.Yapılacak İhalede: a) İhale usulü : İhale şartnamesinde belirlenmiş olan yeterliğe ilişkin kuralları sağlayan tüm kişi ve kuruluşların teklif sunabildiği kapalı teklif ihale usulü b) İhale Teklif Dosyalarının sunulacağı adres : Mali Hizmetler Müdürlüğü, İhale Servisi c) İhalenin yapılacağı adres: : Encümen Toplantı Salonu, Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No:4 Kepez/Antalya ç) İhale Teklif Dosyalarının teslim tarihi : 16/01/2020 Perşembe d) İhale Teklif Dosyalarının teslim saati : Saat 14:00 e) Tekliflerin Açılacağı Tarih ve Saat : 16/01/2020 Perşembe, Saat 15:00 3.2. İhale Teklif Dosyaları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecek olup, Teklifler ise yukarıda belirtilen tarih ve saatte tüm istekliler ve Encümen huzurunda açılarak değerlendirilecektir. İhale (teklif dosyaları ile son teklif verme) belirtilen tarih ve saate kadar BELEDİYE’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. 3.5. İhale; isteklilerin huzurunda Encümen tarafından iki oturumlu yapılacak olup saat 15:00’daki 1. Oturumda teklif veren isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi, 2. Oturumda ise yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerin teklif mektuplarının açılması ve arttırma tekliflerinin alınması gerçekleştirilecektir. Madde 4 - İhale dokümanının temini ve doküman bedeli 4.1. İhaleye teklif verecek olanların, BELEDİYE tarafından onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. a) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi b)İhale dokümanı satış bedeli : 2.000-TL (İki binTürklirası) KDV dâhil 4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. Madde 5 – İhale Keşif Bedeli ve Ödeme Şekli 5.1. İş bu ihale 27811 ada 05 parselde bulunan ve Belediyemizce uygulama projeleri hazırlanmış olan konut alanı inşaatının yapılması karşılığı 27811 ada 08 parselin satışı işlemi yapılacaktır. İdaremizce belirlenen arsa satış değeri üzerinden konut maliyeti düşülmesi sonucunda ihale muhammen bedeli olarak hesaplanan miktar 29.496.810,33 TL (Yirmi dokuz milyon dört yüz doksan altı bin sekiz yüz on Türk lirası otuz üç kuruş) olarak hesaplanmış olup, açık arttırma bu bedel üzerinden yapılacaktır. 5.2 İhale bedeli 2 (iki) eşit taksitle ödenecek olup, sözleşmenin imza tarihini izleyen 1 nci (birinci) yılı sonunda ilk taksiti , 2 nci (ikinci) yılı sonunda ise kalan taksiti Belediyemize nakit olarak ödenecektir. Madde 6- İhalede BELEDİYE ’nin Serbestliği ve İhalenin İptali: 6.1. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca, BELEDİYE, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez. 6.2. BELEDİYE, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir. 6.3. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İstekliler, BELEDİYE’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez. Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri 7.1. İhaleye Katılıma ilişkin belgeler 7.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. ç) İhalede 884.904,31 TL (Sekiz yüz seksen dört bin dokuz yüz dört Türk Lirası otuz bir kuruş) tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutardaki nakdin Belediye’nin İBAN TR94 0001 5001 7292 3155 63 numaralı banka hesabına yatırıldığını gösteren belge. Verilecek Teminat Mektubunun süresiz olarak verilmesi zorunludur. d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 7.2. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler 7.2.1. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur: a) İsteklinin ihale tarihinden önceki benzer işe ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak 3.000 m2’den az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi. (İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Yapım İşlerinde Benzer İşlere İlişkin Tebliğ hükümlerine göre hareket edilecektir) b) İsteklinin İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığının pilot ortağının (a) bendinde belirtilen iş deneyiminin en az 60’ını karşılaması gerekir. Ayrıca iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.2.1. maddesinin (a) bendin de yer alan belgeleri ayrı ayrı sunulması gerekmektedir. c) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu, d) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ek standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi, sunmaları gerekmektedir.   Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülmelidir.), b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülmelidir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. (Ekonomik ve Mali Yeterlik Kriterlerinin değerlendirilmesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilecektir. 7.3 İsteklilerin ortak girişim olması halinde istenilen yeterlilik belgelerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İdari şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları BELEDİYE ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 7.4. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Madde 8- Geçici teminat 8.1. İstekliler, 884.904,31 TL (Sekiz yüz seksen dört bin dokuz yüz dört Türk Lirası otuz bir kuruş) geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Madde 9- Kesin Teminat 9.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, inşaat maliyeti ve kira bedeli toplamı olan 53.502.979,67 TL (Elli üç milyon beş yüz iki bin dokuz yüz yetmiş dokuz Türk lirası altmış yedi kuruş) ve ihale bedeli toplamının 6 sı olan ……………. TL (…………………..) tutarında kesin teminat alınır. Yüklenici, Belediye başkanı tarafından onaylanan ihale kararın kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Madde 10 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı 10.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
Kepez Belediyesi Gülveren Mahallesi’nde bulunan arsasını konut alanı inşaatı yapılması karşılığında satışa çıkardı.

haberimizvar.net-Kepez Belediyesi arsa satışı ile ilgili duyuru yaptı. Duyuruda; Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 27811 Ada 05 parselde bulunan ve belediyemizce uygulama projeleri hazırlanmış olan Konut alanı inşaatının yapılması karşılığı 27811 ada 08 parselin satışı yapılacaktır.” denildi.

 

İŞTE SATIŞ İLANI

KONUT ALANI İNŞAATININ YAPILMASI KARŞILIĞI PARSEL SATIŞI YAPILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca, Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 27811 Ada 05 Parselde Bulunan ve Belediyemizce Uygulama Projeleri Hazırlanmış Olan Konut Alanı İnşaatının Yapılması Karşılığı 27811 Ada 08 Parselin Satışı Yapılacaktır.

Madde 1 – Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca; 12/12/2016 tarih ve 2016/9615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiş olan Kepez Belediyesi mülkiyetinde olan Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında; 27811 ada 05 parselde bulunan ve Belediyemizce uygulama projeleri hazırlanmış olan konut alanı inşaatının yapılması karşılığı 27811 ada 08 parselin satışı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale edilecektir.

Madde 2 – KEPEZ BELEDİYESİ’ne ilişkin bilgiler

2.1. BELEDİYE’nin;

a) Ünvanı/İlgili Birimi : Kentsel Tasarım Müdürlüğü

b) Adresi : Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No:4 Kepez/Antalya

c) Telefon numarası : (0242)3105858 (Dahili 1650)

ç) Faks numarası : (0242)3391836

d) Elektronik posta adresi info@kepez-bld.gov.tr

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı : Burak GÜNAYDIN (Kentsel Tasarım Müdürü V.)

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.Yapılacak İhalede:

a) İhale usulü : İhale şartnamesinde belirlenmiş olan yeterliğe ilişkin kuralları sağlayan tüm kişi ve kuruluşların teklif sunabildiği kapalı teklif ihale usulü

b) İhale Teklif Dosyalarının sunulacağı adres : Mali Hizmetler Müdürlüğü, İhale Servisi

c) İhalenin yapılacağı adres: : Encümen Toplantı Salonu, Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No:4 Kepez/Antalya

ç) İhale Teklif Dosyalarının teslim tarihi : 16/01/2020 Perşembe

d) İhale Teklif Dosyalarının teslim saati : Saat 14:00

e) Tekliflerin Açılacağı Tarih ve Saat : 16/01/2020 Perşembe, Saat 15:00

3.2. İhale Teklif Dosyaları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecek olup, Teklifler ise yukarıda belirtilen tarih ve saatte tüm istekliler ve Encümen huzurunda açılarak değerlendirilecektir. İhale (teklif dosyaları ile son teklif verme) belirtilen tarih ve saate kadar BELEDİYE’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

3.5. İhale; isteklilerin huzurunda Encümen tarafından iki oturumlu yapılacak olup saat 15:00’daki 1. Oturumda teklif veren isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi, 2. Oturumda ise yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerin teklif mektuplarının açılması ve arttırma tekliflerinin alınması gerçekleştirilecektir.

Madde 4 - İhale dokümanının temini ve doküman bedeli

4.1. İhaleye teklif verecek olanların, BELEDİYE tarafından onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi

b)İhale dokümanı satış bedeli : 2.000-TL (İki binTürklirası) KDV dâhil

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form, biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Madde 5 – İhale Keşif Bedeli ve Ödeme Şekli

5.1. İş bu ihale 27811 ada 05 parselde bulunan ve Belediyemizce uygulama projeleri hazırlanmış olan konut alanı inşaatının yapılması karşılığı 27811 ada 08 parselin satışı işlemi yapılacaktır.

İdaremizce belirlenen arsa satış değeri üzerinden konut maliyeti düşülmesi sonucunda ihale muhammen bedeli olarak hesaplanan miktar 29.496.810,33 TL (Yirmi dokuz milyon dört yüz doksan altı bin sekiz yüz on Türk lirası otuz üç kuruş) olarak hesaplanmış olup, açık arttırma bu bedel üzerinden yapılacaktır.

5.2 İhale bedeli 2 (iki) eşit taksitle ödenecek olup, sözleşmenin imza tarihini izleyen 1 nci (birinci) yılı sonunda ilk taksiti , 2 nci (ikinci) yılı sonunda ise kalan taksiti Belediyemize nakit olarak ödenecektir.

Madde 6- İhalede BELEDİYE ’nin Serbestliği ve İhalenin İptali:

6.1. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca, BELEDİYE, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

6.2. BELEDİYE, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir.

6.3. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İstekliler, BELEDİYE’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda BELEDİYE her hangi bir yükümlülük altına girmez.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

7.1. İhaleye Katılıma ilişkin belgeler

7.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) İhalede 884.904,31 TL (Sekiz yüz seksen dört bin dokuz yüz dört Türk Lirası otuz bir kuruş) tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutardaki nakdin Belediye’nin İBAN TR94 0001 5001 7292 3155 63 numaralı banka hesabına yatırıldığını gösteren belge. Verilecek Teminat Mektubunun süresiz olarak verilmesi zorunludur.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

7.2. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler

7.2.1. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur:

a) İsteklinin ihale tarihinden önceki benzer işe ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak 3.000 m2’den az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi.

(İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Yapım İşlerinde Benzer İşlere İlişkin Tebliğ hükümlerine göre hareket edilecektir)

b) İsteklinin İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığının pilot ortağının (a) bendinde belirtilen iş deneyiminin en az 60’ını karşılaması gerekir. Ayrıca iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.2.1. maddesinin (a) bendin de yer alan belgeleri ayrı ayrı sunulması gerekmektedir.

c) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu,

d) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ek standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunmaları gerekmektedir.
 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülmelidir.),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülmelidir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(Ekonomik ve Mali Yeterlik Kriterlerinin değerlendirilmesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır)

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilecektir.

7.3 İsteklilerin ortak girişim olması halinde istenilen yeterlilik belgelerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İdari şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları BELEDİYE ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

7.4. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Madde 8- Geçici teminat

8.1. İstekliler, 884.904,31 TL (Sekiz yüz seksen dört bin dokuz yüz dört Türk Lirası otuz bir kuruş) geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 9- Kesin Teminat

9.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, inşaat maliyeti ve kira bedeli toplamı olan 53.502.979,67 TL (Elli üç milyon beş yüz iki bin dokuz yüz yetmiş dokuz Türk lirası altmış yedi kuruş) ve ihale bedeli toplamının 6 sı olan ……………. TL (…………………..) tutarında kesin teminat alınır.

Yüklenici, Belediye başkanı tarafından onaylanan ihale kararın kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Madde 10 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

10.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

detay alt
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.