“Eczacıların sorunları görmezden gelinemez”

GÜNDEM 25.11.2022 - 21:54, Güncelleme: 25.11.2022 - 21:54
 

“Eczacıların sorunları görmezden gelinemez”

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, eczacıların bir süredir kamuoyu nezdinde dile getirdiği ekonomik sorunlara kalıcı çözümler üretilmediğinin altını çizerek, “İlaç fiyat kararnamesinde yapılan değişiklikler kalıcı çözüm olmaktan çok uzak. Eczacıların sorunları görmezden gelinemez” dedi.

haberimzvar.net- İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, halka en yakın sağlık hizmeti sunan eczacıların ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Son dönemde eczacıların yaşadığı sıkıntılarla ilgili ciddi anlamda şikayetler gelmeye başladığının altını çizen Başaran, “Yıllardır devam eden bu sorunlara artık bir şekilde dur denilmesi gerekiyor. Özellikle ilaç yoklukları önemli bir gündem maddesi olarak devam ediyor. Bu durum, hem hastaları hem de eczacıları rahatsız etmektedir. Aldığımız bilgilere göre, özellikle onkoloji ilaçları, antibiyotikler, çocuk ateş düşürücüleri, ağrı kesicileri ve antibiyotikleri, kulak damlaları, tansiyon ilaçları, göz damlaları ve mevsimsel grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Hastaların yaşadıkları bu mağduriyetin önüne bir an önce geçilmelidir. İlaç yokluklarının önüne geçilebilmek için de tüm paydaşların görüşleri alınmalı ve İlaç Fiyat Kararnamesinde doğru bir sistem kurgulanmalıdır. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacak” dedi. KALICI ÇÖZÜN ŞART Başkan Mehmet Başaran, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşıladığı çok sayıda ilaçta hastaların ödemek zorunda kaldığı ilaç fiyat farklarının gün geçtikçe arttığını da vurgulayarak, “Eczanelerde hastane muayene ücreti, reçete ücreti gibi kalemleri ödemek durumunda kalan hastalar, bir de aldıkları ilaçlara yüksek fiyat farkı ödemek zorunda kalıyor. Hatta bazı ilaçlarda, SGK’nın karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalar cebinden ödüyor. Hastaların haklı isyanlarını eczacılara yansıtması nedeniyle eczacılar da mağduriyet yaşıyor. Sonuç olarak AKP iktidarı, eczacıların bir süredir kamuoyu nezdinde dile getirdiği sorunlara acilen kalıcı çözümler getirmek zorundadır” diye konuştu. İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, 27 Kasım Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek olan Büyük Eczacı Mitingi’nde sorunlarını gündeme getirmek için bir araya gelecek olan tüm eczacıların yanlarında olacaklarını da sözlerine ekledi.
İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, eczacıların bir süredir kamuoyu nezdinde dile getirdiği ekonomik sorunlara kalıcı çözümler üretilmediğinin altını çizerek, “İlaç fiyat kararnamesinde yapılan değişiklikler kalıcı çözüm olmaktan çok uzak. Eczacıların sorunları görmezden gelinemez” dedi.

n style="font-size:20px">haberimzvar.net - > < a href="https://www.haberimizvar.net/ara?q=İY Part i " class="text-dar k font-weight-bold " target="_blank">İY Part i > < a href="https://www.haberimizvar.net/ara?q=Antaly a " class="text-dar k font-weight-bold " target="_blank">Antaly a > İ l Başkan Mehme t Başaran , halk a e n yakı n sağlı k hizmet i suna n eczacıları n cidd i sıkıntılarl a karş karşıy a kaldığın kaydetti . So n dönemd e eczacıları n yaşadığ sıkıntılarl a ilgil i cidd i anlamd a şikayetle r gelmey e başladığını n altın çize n Başaran , “Yıllardı r deva m ede n b u sorunlar a artı k bi r şekild e du r denilmes i gerekiyor . Özellikl e ila yokluklar öneml i bi r günde m maddes i olara k deva m ediyor . B u durum , he m hastalar he m d e eczacılar rahatsı z etmektedir . Aldığımı z bilgiler e göre , özellikl e onkoloj i ilaçları , antibiyotikler , çocu k ate düşürücüleri , ağr kesiciler i v e antibiyotikleri , kula k damlaları , tansiyo n ilaçları , z damlalar v e mevsimse l gri p v e soğu k algınlığ ilaçların a erişimd e cidd i sorunla r yaşanıyor . Hastaları n yaşadıklar b u mağduriyeti n önün e bi r a n önc e geçilmelidir . İla yokluklarını n önün e geçilebilme k içi n d e m paydaşları n görüşler i alınmal v e İla Fiya t Kararnamesind e doğr u bi r siste m kurgulanmalıdır . Yaşana n b u sorun a kalıc v e gerçekç i bi r çözü m bulunmazsa , vatandaşlarımızı n ilac a erişim i he r geçe n n dah a d a zorlaşacak dedi.

n style="font-size:20px">KALIC I ÇÖZÜ N ŞART

n style="font-size:20px">Başka n Mehme t Başaran , Sosya l Güvenli k Kurumu’nu n karşıladığ ço k sayıd a ilaçt a hastaları n ödeme k zorund a kaldığ ila fiya t farklarını n n geçtikç e arttığın d a vurgulayarak , “Eczanelerd e hastan e muayen e ücreti , reçet e ücret i gib i kalemler i ödeme k durumund a kala n hastalar , bi r d e aldıklar ilaçlar a yükse k fiya t fark ödeme k zorund a kalıyor . Hatt a baz ilaçlarda , SGK’nı n karşıladığ tutarı n dah a fazlasın hastala r cebinde n ödüyor . Hastaları n hakl isyanların eczacılar a yansıtmas nedeniyl e eczacıla r d a mağduriye t yaşıyor . Sonu olara k AK P iktidarı , eczacıları n bi r süredi r kamuoy u nezdind e dil e getirdiğ i sorunlar a acile n kalıc çözümle r getirme k zorundadır diy e konuştu.

n style="font-size:20px" > < a href="https://www.haberimizvar.net/ara?q=İY Part i " class="text-dar k font-weight-bold " target="_blank">İY Part i > İ l Başkan Mehme t Başaran , 2 7 Kası m Paza r gün Ankara’d a gerçekleşece k ola n Büyü k Eczac Mitingi’nd e sorunların gündem e getirme k içi n bi r aray a gelece k ola n m eczacıları n yanlarınd a olacakların d a sözlerin e ekledi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haberimizvar.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.